Referenssit - Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöt

Laurea UnIC on osa Laurea-ammattikorkeakoulua. Opiskelijat ovat keskiössä Laurea UnIC:n toiminnassa, tämä näkyy myös UnIC:n toiminnan piirissä tehtyjen opinnäytetöiden määrässä. Alla on lista opinnäytetöistä, joihin voit tutustua klikkaamalla opinnäytetyön nimeä.


Oppilaitoksen Internet-sivuston käyttäjäkeskeinen kehittäminen

Tiivistelmä

Tämän opinnäytetyön aiheena on oppilaitoksen Internet-sivuston käyttäjäkeskeinen kehittäminen. Hyvinkään kauppaoppilaitos on ammatillista peruskoulutusta tarjoava kaupungin sivistystoimeen kuuluva koulu, jonka opiskelijoista suurin osa on nuoria. Oppilaitoksen sivusto oli havaittu sekavaksi ja vaikeaksi käyttää. Oppilaitoksella ei ollut resurssia Internet-sivuston kehittämiseen, joten opinnäytetyö oli tähän sopiva resurssi.

Lisätietoa


Patjasta Vitjaan - Poliisiasiain tietojärjestelmän kokonaisuudistus

Tiivistelmä

Opinnäytetyössä tehtiin käytettävyystutkimuksen asiantuntija-arvio kahdelle CRM-tietojärjestelmälle, jotka olivat ehdokkaina tietojärjestelmäalustaksi uudelle Viranomaistietojärjestelmälle Poliisiasiain tietojärjestelmän kokonaisuudistuksessa, Viranomaistietojärjestelmäprojektissa (VITJA). Asiantuntija-arvioinnissa selvitettiin, mitkä näihin järjestelmiin pohjautuvat kokonaisratkaisut soveltuisivat käytettävyydeltään parhaiten tähän tehtävään. Arviointi tapahtui käyttöliittymien näkymien kautta.

Lisätietoa


Käytettävyystestaus. Case - Laurean alumnit ry

Tiivistelmä

Opinnäytetyö kertoo Laurean alumnit ry:n verkkosivuille ja jäsensivuille tehdystä käytettävyystutkimuksesta. Projekti on alkua uudistushankkeelle, jossa kehiteltiin uudet Internet-sivut ja jäsenrekisteri. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sivuston käytettävyysongelmat ja saada hankittua lisätietoja sivuille rakennettavasta keskustelufoorumista. Laurean alumnit ry:llä on tällä hetkellä yli 300 jäsentä. Projektin avulla haluttiin selvittää muun muassa jäsenten tarvitsemia lisäpalveluita.

Lisätietoa


Käyttäjälähtöisyys tuotekehityksessä Living Lab. Case - Kesko

Tiivistelmä

Opinnäytetyö käsittelen Helsinki Living Lab -kehityshankkeen vaiheita, jonka tarkoituksena on luoda Ruokakeskon palvelukonseptiin verkkosovellus päivittäistavarakaupan lisäpalveluksi. Kyseinen Living Lab -projekti on yhtenä osana Keskon sähköistä asiakaskommunikointihanketta, jonka tavoitteena on laajentaa toimintaa mahdollisimman paljon myös verkkoon. Tutkimuksen kohteena ovat mestarikäyttäjät, joita ovat tavalliset palveluita hyödyntävät ihmiset Helsingissä Arabianrannan alueella.

Lisätietoa


Living Lab -ekosysteemi osana innovaatiotoimintaa. Case - Destia

Tiivistelmä

Opinnäytetyössä kuvataan Case Destia -hankkeen kulku sekä tarkastellaan Living Lab -tutkimusmenetelmien eroja perinteiseen tuote- ja palvelusuunnitteluun sekä totuttuihin käytettävyystutkimuksen toimintamenetelmiin. Työn teoriapohjana on käytetty käyttäjäkeskeistä suunnittelua sekä Living Labista kirjoitettua materiaalia.

Lisätietoa


Ohjelmistotuotteen käyttöohjeiden laatiminen ja haasteet. Case - INNOFACTOR Prime

Tiivistelmä

Tässä toimintakeskeisessä opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin käyttöohjeet Suomen Omakotiliitto ry:n käytössä olevaan INNOFACTOR PrimeT -ohjelmistoon. Käyttöohjeita tehtiin kaksi, joista toinen ohjelmiston jäsenrekisterin toimintoihin ja toinen www-sivustonhallintaan. Päätavoitteena oli tehdä käyttöohjeista mahdollisimmat selkeät ja yksinkertaiset, koska ne oli tarkoitettu reilut 300 henkeä käsittävälle käyttäjäryhmälle, joka koostui suurelta osin vähäiset tietojenkäsittelytaidot omaavista henkilöistä. Käyttöohjeilla tavoiteltiin käyttäjien oppivan ohjelmiston peruskäytön ja siten hyödyntävän ohjelmistoa työssään aiempaa itsenäisemmin.

Lisätietoa


www-sivujen suunnittelu, toteutus ja kehittäminen sekä ylläpito-ohjeisto. Case - Rekolan Pesis ry

Tiivistelmä

Tässä opinnäytetyössä kuvataan projekti, jossa uusittiin Rekolan Pesis ry:n www-sivusto ja luotiin www-sivuston päivitysohjeet. Projektin tavoitteena oli ajanmukaistaa seuran www-sivuston ulkoasu nykyaikaisemmaksi ja parantaa sivujen käytettävyyttä vastaamaan paremmin kohderyhmän tarpeita. Päivitysohjeiden osalta tavoitteena oli saada selkeä ohje, jotta seuranjohto pystyy jatkossa päivittämään sivuja omatoimisesti.

Lisätietoa


Laurea Living Labs -sivuston luonti ja onnistunut käytettävyys

Tiivistelmä

Opinnäytetyö käsittelee Laurea Living Labs -sivujen luontia ja käytettävyystutkimuksen tekemistä sille. Aluksi tehdään Laurea Living Labs -sivuston, jolle tehdään käytettävyystutkimus. Tutkimuksen jälkeen sivuston käytettävyyteen tehdään parannuksia tutkimuksessa saatujen tulosten pohjalta. Näin käytettävyystutkimus ja sivuston luonti etenevät osaltaan käsi kädessä tarkoituksena luoda käytettävyydeltään onnistuneet sivut.

Lisätietoa


Google Mapsin käyttö karttapalvelun toteutuksessa

Tiivistelmä

Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli arvioida Google Mapsin käyttöä karttapalvelun toteutuksessa selvittämällä Google Maps -karttapalvelun ominaisuudet ja vertaamalla Google Mapsia muihin vastaaviin Internet-karttapalveluihin sekä selvittämällä Google Maps APIn ominaisuudet ja sovelluskehittäjien käyttökokemukset.

Lisätietoa


Käytettävyys ja ymmärrettävyys kirjastojen www-sivustoilla

Tiivistelmä

Tämä opinnäytetyö käsittelee kirjastojen www-sivustojen käytettävyyttä ja ymmärrettävyyttä. Tutkimuskohteena ovat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja EVTEK-ammattikorkeakoulun kirjastojen www-sivustot. Stadia ja EVTEK yhdistyvät 1.8.2008 Metropo-lia Ammattikorkeakouluksi. Metropolian kirjastolle suunniteltavat uudet www-sivut olivat tutkimuksen toteuttamisen lähtökohta.

Lisätietoa


Ikkunointijärjestelmän ohjelman graafisen käyttöliittymän suunittelu ja toteutus

Tiivistelmä

Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa ikkunointijärjestelmän ohjelman käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus.

Tavoitteena oli luoda visuaalinen kokonaisratkaisu, joka hyödyntää tehokkaasti kaikkia resursseja ja elementtejä (värejä, kuvia, ikoneita, bannereita, tyylejä, paletteja ja fontteja).

Käyttöliittymän suunnittelussa käytettiin HTML-, CSS- ja JavaScript-ohjelmointikieliä. Sovellusohjelmista käytettiin Adobe Macromedia Dremwarea ja Adobe Photoshopia.

Työ kuvaa InstallManegerin suunnittelun, käytettavyyden arvioinnin ja käyttöliittymän toteutuksen alkaen varhaisimmista ideoista ja päättyen osittaiseen prototyyppiin.

Lisätietoa


Laatutekijät tietojärjestelmän vaatimusmäärittelyssä

Tiivistelmä

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli määritellä laadukas sovellus, jolla käsitellään käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän tarvitsemia alihankkijoiden henkilö- ja organisaatiotietoja. Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan tietojärjestelmien kehittämistä ja erityisesti sen vaatimusmäärittelyvaihetta ja projektin riskienhallintaa. Vaatimusmäärittely-vaiheessa voidaan eniten vähentää toteutusvaiheen virheitä ja kustannuksia sekä auttaa saavuttamaan liiketoiminnan ja käyttäjän pyrkimykset. Tietojärjestelmien laatutekijöistä keskityttiin erityisesti tietoturvaan ja käytettävyyteen. Käyttäjäpsykologiasta valittiin käyttäjän ja tekniikan vuorovaikutukseen, erityisesti opittavuuden ja viestinnän näkökulmat.

Lisätietoa


Virheraportointijärjestelmän käyttöönotto ja käytettävyystutkimus

Tiivistelmä

Tässä opinnäytetyössä otettiin käyttöön open source -pohjainen virheraportointijärjestelmä Finnairin e-Business Development -osastolle. Työ käsitti käyttöönoton sekä järjestelmän maastoutuksen osastolle, sisältäen koulutuksen ja ohjeistuksen noin 40 henkilölle. Lisäksi tehtiin käytettävyystutkimus, jonka tarkoituksena oli selvittää virheraportointijärjestelmän toiminnallisuuksien riittävyys, käytettävyys, työntekijöiden sitoutuneisuus järjestelmän käyttöön sekä tulevaisuuden virheraportointijärjestelmän pohdintaa.

Lisätietoa


Verkkopalvelun esteettömyys seniorikäyttäjien näkökulmasta

Tiivistelmä

Tämä opinnäytetyö käsittelee Logican asiakkaalleen toteuttamaa käytettävyystestausprojek-tia. Projektissa testattiin asiakkaan verkkopalvelun käytettävyyttä, erityisesti seniorikäyttäji-en näkökulmasta. Seniorien huomioiminen verkkopalveluita suunniteltaessa on tulevaisuudes-sa erittäin tärkeätä liiketoiminnan kannalta, sillä työelämässä verkkopalveluiden käytön oppi-neet tulevat käyttämään niitä myös vanhalla iällä.

Lisätietoa


Visuaalisen ilmeen ja Web-sivujen suunnittelu, toteutus ja testaus. Case - Deval yritys

Tiivistelmä

Tämän työn tehtävä on ollut luoda yritysilme pienelle Deval yritykselle, joka on vasta aloittanut toimintaansa sähköalalla. Tämän lisäksi kehitettiin yrityksen www-sivuston runko, jotta tulevaisuudessa ei tarvitsisi muuta kuin päivittää sivustolla olevaa informaatiota. Tämän työn tehtävä on ollut luoda yritysilme pienelle Deval yritykselle, joka on vasta aloitta-nut toimintaansa sähköalalla. Tämän lisäksi kehitettiin yrityksen www-sivuston runko, jotta tulevaisuudessa ei tarvitsisi muuta kuin päivittää sivustolla olevaa informaatiota.

Yrityksen tyylin ja www-sivuston kehittämisen yhteydessä on käytetty seuraavia ohjelmia: Macromedia Dreamweaver MX, Macromedia Flash MX, Adobe Acrobat 8 Standard, Adobe Pho-toshop CS, Macromedia FreeHand MX, CorelDraw X3.

Työn teoriaosassa on käsitelty web-suunnittelua, testausta, käytettävyyttä ja yrityksen tyyliä. Työn käytännön osassa on kehitetty yrityksen tyyli ja yrityksen sivuston runko.

Lisätietoa


Optiman käytettävyystutkimus

Tiivistelmä

Opinnäytetyön aiheena oli Discendum Oy:n Optima sovelluksesta tehty pitkäaikainen käytettävyystutkimus, jossa tutkittiin Optiman käytettävyyttä opetuskäytössä. Tutkimuksessa oli mukana useita Laurea-ammattikorkeakoulun lehtoreita, jotka käyttävät Optimaa työssään aktiivisesti. Tavoitteena oli tutkia ja vertailla käyttäjiltä saatua aineistoa pitkäaikaisesta tutkimuksesta aikaisempaan vuonna 2007 tehtyyn käytettävyystutkimukseen. Aiempi tutkimus suoritettiin valvotussa testilaboratoriossa ja se oli lyhytkestoisempi verrattuna tekemäämme tutkimusprojektiin.

Lisätietoa


Ostolaskujen käsittelyjärjestelmän käyttöönottoprojektin hallittavuus

Tiivistelmä

Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin yhtenevin toimintatavoin käytettävä ostolaskujen kierrätys- ja käsittelyjärjestelmä ulkomailla toimivan kahden konserniyhtiön käyttöön. Fortum Service Business Unit -yksikköön kuuluvissa ulkomaan yhtiöissä on tarkoitus käyttää myös yhteistä taloushallintojärjestelmää yhdessä ostolaskujen käsittelyjärjestelmän kanssa. Toimintamallia voidaan myöhemmin laajentaa muihin samaan Fortum Service Business Unit -yksikköön kuuluviin, ulkomailla toimiviin yrityksiin. Järjestelmien on tarkoitus toimia vain Fortumin sisäverkossa ja VPN yhteyden kautta.

Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltiin laatua, tietojärjestelmien kehittämistä, elinkaarimalleja, vaatimusmäärittelyä, järjestelmäanalyysia, suunnittelun merkitystä, toteutusta, testausta käyttöönottoa, dokumentointia, ylläpidon merkitystä, riskien hallintaa ja käytettävyyttä.

Lisätietoa


Kohderyhmäkeskeisen portaalin mahdollisuus

Tiivistelmä

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mahdollisuutta ikääntyvien kohderyhmäkeskeiseen portaaliin. Kohderyhmänä tutkimuksessa olivat portaalin eri toimijat. Esimerkkinä käytettiin Senioriportaali.fi-portaalia.

Tutkimus suoritettiin teemahaastatteluna, jossa haastateltiin ikääntyviä, julkisen ja kolman-nen sektorin vanhustyöntekijöitä sekä portaalin rakentajaa. Haastattelut suoritettiin 2. - 11.3.2008. Täten saatu aineisto analysoitiin teemoittain.

Tutkimus osoitti, ettei ikääntyville suunnattu käyttäjäkeskeinen portaali ole vielä ajankohtai-nen: ikääntyvien netinkäyttö on vielä vähäistä ja niin myös heille suunnatut palvelut. Vanhus-työltä puuttuva lainsäädännöllinen velvoite näkyy tietoyhteiskuntapalveluissa puuttuvana koordinointina: palveluita kehitetään paljolti paikallisesti itsenäisinä projekteina.

Lisätietoa


Digitaalinen Yritysesittely. Case - Marsaana Communications OY

Tiivistelmä

Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin digitaalinen yritysesittely PR- ja mediatoimisto Marsaana Communications Oy:lle. Projektin tavoitteena on luoda Marsaana Communications Oy:n toiminnasta selkeä ja helppokäyttöinen HTML-kieleen pohjautuva yritysesittely, jonka tarkoituksena on näyttää esimerkkejä yrityksen tarjoamasta näkyvyydestä käytännön esimerkein. Yritysesittely on yritykselle tarpeellinen, sillä tähän asti heillä ei ole ollut vastaavanlaista materiaalia vaan yrityksen tulokset, muun muassa lehtikuvat, on säilytetty toimistokansioissa.

Lisätietoa


Sukututkimusohjelmien käytettävyys

Tiivistelmä

Lopputyön tarkoituksena oli perehtyä kahteen sukututkimusohjelmaan, jotka valittiin vuonna 2004 käytetyimmiksi ohjelmiksi. Perehdyin SukuJutut ja Sukuohjelmisto 2004 sisältöön ja käytettävyyteen, sen arviointiin ja testaukseen uuden käyttäjän näkökulmasta. Sukututkimusohjelmia arvioitiin heuristisella arvioinnilla. Tutkimuksen avulla selvitettiin, minkälaisia ominaisuuksia käyttäjät pitivät tärkeinä. Tutkimuksessa otettiin huomioon ohjelmien käytettävyys, ulkoasu, sisältö sekä erilaiset toiminnot. Työssä tarkastelin niitä tekijöitä, jotka tulisi huomioida sukututkimusohjelmia suunniteltaessa.

Lisätietoa


IPMedia-verkkokauppa ja AJAX-tekniikat

Tiivistelmä

AJAX-tekniikka (Asynchronous JavaScript+XML) on uuden sukupolven Rich Internet Applications -mallin ydintekniikka ja se on muuttanut ajattelutapaa perinteisestä työvälinekeskeisestä verkkosuunnittelusta. Opinnäytetyön tavoitteena oli toimeksiantajan QMC Oy:n IPMedia-verkkokaupan käytettävyyden kehittäminen käytettävyysarvioinnin pohjalta.

Lisätietoa


Käyttöliittymän käyttäjäkeskeinen suunnittelu - Dispatch Crew Information System

Tiivistelmä

Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin Finnairin Lentotoimintaryhmän Flight Planning Centerin Dispatch-toimistolle tietojärjestelmä, josta lennonvalmistelijat voivat hakea lennon suunnittelua koskevia tietoja. Tarkoituksena oli myös suunnitella käytettävyydeltään mahdollisimman hyvin juuri Dispatch-toimiston tarpeisiin sopiva käyttöliit-tymä.

Lisätietoa


Monialaisen tutkimusryhmän hyödyntäminen käyttäjätutkimuksessa

Tiivistelmä

Laurea- ammattikorkeakoulun toimintamalli LbD, Learning by Developing, mahdollistaa opiskelijoiden työelämäkeskeisen oppimisen. Tämä opinnäytetyö pohjautuu LbD -hankkeelle, jossa kartoitettiin erään hyvinvointialan ammattiryhmän työnkuvaa.

Yhteiskunta muuttuu jatkuvasti. Samalla myös hyödykkeiden käyttäjien tarpeet sekä toimintatavat muuttuvat. Yhteiskunta odottaa erikoisosaamisen lisäksi yhä enemmän moniosaamista, jotta voidaan vastata kysyntään. Työkuvan kartoitus on käyttäjätiedon keräämistä, jota voidaan hyödyntää muun muassa tuotekonseptoinnin tukena. Hankeen toteuttamisessa hyödynnettiin monialaista tutkimusryhmää. Monialaisen tutkimusryhmän hyöty näkyy sekä yksilöille että ympäristölle. Yksilön kokonaisosaaminen kasvaa, kun ydinosaamisen lisäksi saadaan substanssiosaamista, joka on seurausta eri alojen asiantuntijoiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Osaamisen kehittyminen ja onnistuminen luo pohjaa yksilön voimaantumiselle, joka lisää hyvinvointia. Ympäristö hyötyy monialaisuudesta, kun tutkimuskohteita voidaan tutkia eri näkökulmista ja saada näin tärkeää ja entistä monipuolisempaa tietoa. Tiedon merkitys on oleellinen, kun luodaan katseet tulevaisuuteen.

Lisätietoa


Kuva käyttäjätutkimuksen välineenä

Tiivistelmä

Opinnäytetyön aiheena on kuvien käyttö käyttäjätutkimuksen välineinä. Käyttäjätutkimusten tavoitteena on kerätä tietoa käyttäjistä, heidän kokemuksistaan ja tunteistaan sekä tuotteiden käyttötavoista ja -ympäristöistä. Tutkimusmenetelmiä on useita, mutta käyttäjäkokemusta tutkittaessa on huomattu, että perinteiset haastattelu- ja havainnointimenetelmät eivät välttämättä tuota tarpeeksi syvällistä tietoa käyttökokemuksista. Visuaalisia menetelmiä hyödyntämällä uskotaan tämän hiljaisen tiedon olevan saavutettavissa, sillä ihmisen havaintojärjestelmä muodostaa havainnot havaitsijan omien kokemusten värittäminä.

Lisätietoa


Product Process Radarin uudistaminen. Case - Nokia

Tiivistelmä

Tämä lopputyö on dokumentaatio Product Process (PP) Radar -uudistamisprojektista. Projektin tarkoituksena oli luoda uusi ulkoasu sekä navigointirakenne PP Radar tuloskortille, joka oli toteutettu Microsoft Office PowerPoint ohjelmalla. PP Radarin tuloskortti on Product Process Metrics tiimin tuote Nokiassa. Se sisältää erilaisia mittareita, joiden avulla Nokiassa pystytään seuraamaan yhtiön tuoteprosessin tehokkuutta.

Projektin alussa haasteeksi osoittautui se, ettei selvää tavoitetta ollut sille mitä PP Radar voisi tai pitäisi olla. Ratkaisun löytämiseksi oli välttämätöntä tutkia nykyistä PP Radaria, kerätä tietoa käyttäjiltä siitä, mitä vaaditaan uudelta PP Radarilta ja luoda konseptit, jotka siten voitaisiin toteuttaa.

Lisätietoa


Kinos - Tutkimusprojekti sykemittarin käyttäjäkokemuksesta

Tiivistelmä

Opinnäytetyön aiheena on Polar Electro Oy:n ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttama käyttäjätutkimusprojekti Kinos, jossa tutkittiin Polar F11-sykemittarin käyttäjäkokemusta. Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata tutkimuksen kulku projektinäkökulmasta sekä liittää siinä tehdyt ratkaisut ja käytetyt menetelmät olemassa olevaan teoriapohjaan. Lisäksi tavoitteena oli arvioida tutkimusta eri näkökulmista. Kehittämistarpeet lähtivät Polar Electron, kansainvälisesti tunnetun suomalaisen teknologiayrityksen, tarpeista saada tietoa tuotteidensa käyttäjistä tuotekehityksen tueksi.

Lisätietoa


Tuusulanjärven ammattiopiston selkokielinen opinnäytetyöohje

Tiivistelmä

Opinnäytetyön aiheena on selkokielinen opinnäytetyöohje. Työn tavoitteena oli laatia selkeä, ymmärrettävä ja helppolukuinen ohje, joka sopii erityistä tukea vaativille opiskelijoille.

Teoreettisena viitekehyksenä käsitellään selkokieltä ja sen antamia ohjeita selkokielisen tekstin laadintaan ja taittoon. Työssä perehdytään myös tekstin ymmärrettävyyteen ja luettavuuteen liittyviin tekijöihin, jotka olennaisesti vaikuttavat selkotekstin kirjoittamiseen.

Lisätietoa


Verkkojulkaisun käytettävyys. Case - Laurea-ammattikorkeakoulun aikuisopinto-opas

Tiivistelmä

Tämä opinnäytetyö käsittelee sitä, millainen on hyvä verkkojulkaisu käytettävyydeltään. Hyvä käytettävyys on yksi tärkeimpiä osa-alueita suunniteltaessa verkossa julkaistavaa materiaalia. Hyvällä käytettävyydellä tarkoittamme sitä, että julkaisut ovat helppokäyttöisiä ja toimivia ja käyttäjät kokevat niiden käytön mielekkääksi.

Lisätietoa


ZoneCMS-sisällönhallintajärjestelmän käytettävyys

Tiivistelmä

Käytettävyys on ominaisuus, joka tekee tuotteesta miellyttävän käyttää. Tuotteen hyvä käytettävyys on noussut merkittäväksi tekijäksi ja kilpailueduksi. Tarjonnan kasvaessa ja kilpailun kiristyessä käytettävyyteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Käytettävyystestauksesta on tullut tärkeä osa tuotesuunnitteluprosessia. Tässä opinnäytetyössä perehdytään siihen, mitä käytettävyys on ja kuinka sitä tutkitaan, sekä sisällönhallintajärjestelmän käytettävyysongelmien tutkimiseen.

Lisätietoa


Käytettävyyslaboratorion suunnittelu ja toteutus Keravan Laureaan

Tiivistelmä

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli rakentaa Laurea-ammattikorkeakoulun Keravan toimipisteeseen käytettävyyslaboratorio. Laboratoriota tultaisiin käyttämään sekä opetustarkoituksessa että Laurean ulkopuolisille järjestöille ja organisaatioille palveluna myytävissä projekteissa.

Lisätietoa


Matkailuportaalien käytettävyys

Tiivistelmä

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, minkälaisista osasista hyvä matkailuportaali muodostuu ja minkälainen matkailuportaalin tulisi olla, jotta käyttäjät kokisivat sen mielekkääksi ja houkuttelevaksi käyttää. Tutkimuksen avulla selvitetään, minkälaisia ominaisuuksia käyttäjät pitävät tärkeimpinä. Tutkimuksessa otetaan huomioon portaalien käytettävyys, ulkoasu, sisältö sekä portaalien sisältämät erilaiset toiminnot. Työssä tarkastellaan siis niitä tekijöitä, jotka tulisi huomioida verkkopalveluja suunniteltaessa. Eniten huomiota kiinnitetään kuitenkin portaalien käytettävyyteen.

Lisätietoa


Reitityskytkentäohjelman kehittäminen. Case - Elma Oyj

Tiivistelmä

Opinnäytetyössä toteutettiin reitityskytkentäohjelma Elma Oyj Electronic Trading -yritykselle, joka on Pohjoismaiden johtava sähköisen B to B -kaupankäynnin palveluoperaattori. Elman Laskunet-verkkolaskupalvelu mahdollistaa laskuttajille laskujen lähetyksen eri jakelukanavia pitkin. Reitityskytkentäohjelma on tehty tilanteisiin, jossa laskuttajan roolissa toimiva Elman asiakas ilmoittaa haluavansa lähettää laskut verkko-laskuina tietylle vastaanottajalle. Laskuttaja lähettää sähköpostilla reitityksessä tarvittavat tiedot Elmalle, minkä jälkeen Elma kytkee reitityksen ohjelmalla, joka kehitettiin tämän opinnäytetyön tuloksena.

Vanha reitityskytkentäohjelma oli kehitetty asiakkaan tarpeita vastaaviksi, mutta asiakkaan tarpeet eroavat kuitenkin Elman työntekijöiden tarpeista. Elma kytkee reitityksiä useille laskuttajille samanaikaisesti, ja tämäntyyppinen toiminta ei ollut mahdollista vanhassa ohjelmassa. Projektin tavoitteet olivat käytettävyyden parantaminen ja toiminnallisuuden lisääminen uuteen ohjelmaan.

Lisätietoa


Takaisin Referensseihin
Takaisin Alkuun